การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning)