ขอต้อนรับเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ ขอให้ปี พ.ศ. 2566 นี้ เป็นปีที่สมาชิกทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งการงาน ชีวิตส่วนตัว และชีวิตครอบครัว เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังกาย พลังใจ พลังความคิด พลังสติ พลังการเรียนรู้ ในการทำประโยชน์สร้างสรรค์ต่อผู้เป็นเบาหวานและสังคม

ปีนี้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ตามวาระ เป็นที่น่าดีใจที่มีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพรุ่นใหม่ๆ หลายคนเข้ามาร่วมทำงานให้สมาคม และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระ พ.ศ. 2564-2565 ที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างแข็งขัน จนสมาคมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการชุดใหม่จะสานต่องาน ต่อยอด และพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

สมาคมกำลังทำงานสำคัญโดยร่วมมือกับสมาคม/สภาวิชาชีพต่าง ๆ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำมาตรฐานโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน ประกอบด้วยมาตรฐานหลักสูตรการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน และมาตรฐานผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีความก้าวหน้าระดับหนึ่ง หากแล้วเสร็จคาดว่าจะเป็นการวางมาตรฐานการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวานของประเทศไทย งานสำคัญนี้เป็นการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ พ.ญ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่หนึ่งของสมาคม

ในปี พ.ศ. 2566 สมาคมจะยังคงมีการจัดอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และการประชุมวิชาการเป็นระยะตลอดปี โดยจะมีการเพิ่มหลักสูตร DSMES Workshop ขึ้นมาอีกหนึ่งหลักสูตร เพื่อให้ทีมดูแลผู้เป็นเบาหวานได้เรียนรู้กระบวนการ DSMES อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังคงมีการจัดสอบผู้ที่สนใจเป็น Certified Diabetes Educator (CDE) ซึ่งคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการจัดสอบมีการเก็บข้อมูลย้อนกลับจากผู้เข้าสอบ มีการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นทุกปี เมื่อผ่านการสอบเป็น CDE แล้ว สมาคมยังจะจัดให้มี CDE Forum อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านของความรู้ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์การปฏิบัติที่ดีของเพื่อน CDE ด้วยกันเอง

สมาชิกและผู้สนใจสามารถติดตามข่าวคราวและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสมาคมได้ทางเว็บไซต์และวารสารแสงเทียน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย