รายนามคณะกรรมการวาระ 2566-2568

ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย

นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

ศ.พญ .สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม

อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1

กภ.จีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์

อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2

ศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน

กรรมการ

อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย

กรรมการ

นายแพทย์สงวนศักดิ์ เสียงเรืองแสง

กรรมการ

พว.อมรรัตน์ สุขะกุล

กรรมการ

พว.รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ

กรรมการ

ผศ.ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ

กรรมการ

นางสาวอมรรัตน์ หทัยเดชะดุษฎี

กรรมการ

พว.สารภี พุฒคง

กรรมการ

รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช

กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ

นางสาวฉัตรวรา อารีวุฒิ

กรรมการและเลขาฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์

กรรมการและปฎิคม

นายแพทย์เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์

กรรมการและนายทะเบียน

พญ.พรรณทิพย์ ตันติวงษ์

กรรมการและประชาสัมพันธ์

พว.ณัฐภัสสร เดิมขุนทด

กรรมการและเหรัญญิก

พว.หรรษมน ประสาทแก้ว

กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

ศ. เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ

ผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

แพทย์หญิงอารยา ทองผิว

นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 1 พ.ศ.2546 – 2549

พญ.สุนิตย์ จันทรประเสริฐ

นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 2 พ.ศ.2550 – 2553

แพทย์หญิงเกษนภา เตกาญจนวณิช

นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 3 พ.ศ.2554 – 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงธัญญา เชฎฐากุล

นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 4 พ.ศ.2558 – 2561

ศ.คลินิก.นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร

นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 5 พ.ศ.2562 – 2565