หลักสูตรอบรม , การสอบ , การประชุม

DSMES workshop- practice and application (onsite)

หลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน (onsite)

Short course ครั้งที่ 2 (online)

สอบ Certified Diabetes Educator

การประชุมวิชาการประจำปี