เบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่ (ตอนที่ 1 “ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”เบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่)


โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เดิมเคยถูกเรียกว่าเป็น Juvenile diabetes คือเบาหวานที่พบในเด็กและวัยรุ่น แต่ปัจจุบันเราพบโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้ในทุกช่วงอายุไม่จำกัดว่าต้องพบเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นเท่านั้น โดยข้อมูลในปัจจุบันพบว่าประชากรผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 นี้ส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นโรคเบาหวานชนิดนี้จึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะทางของกุมารแพทย์หรือทีมงานในแผนกเด็กเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องที่แพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์และทีมงานดูแลเบาหวานในทุกสถานพยาบาลต้องให้ความสำคัญไม่ต่างกับเบาหวานแบบอื่นเช่นกัน