แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2560


ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2560 ซึ่งจัดทำโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถเข้าไป download ฉบับเต็มได้ฟรีที่เว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยตาม link https://www.dmthai.org/index.php/knowledge/healthcare-providers/cpg