แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2566


ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2566 ซึ่งจัดทำโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถเข้าไป download ฉบับเต็มได้ฟรีที่เว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยตาม link : https://thaide.org/wp-content/uploads/2023/10/E-book-เบาหวาน-2566-one-page.pdf

Update 11/10/66